KARIERA

Specjalista ds. systemów zabezpieczeń

Zadania:

Wymagania:

Oferujemy:

Wymagane dokumenty:

1) CV oraz list motywacyjny
2) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
3) kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz
4) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
5) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez firmę WATRA przez okres najbliższych 12 miesięcy.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w liście motywacyjnym w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Firmę Produkcyjno Usługowo Handlową "WATRA" Buchwald & Płóciniczak Sp. Jawna, ul. Dekana 6 e, 64-100 Leszno przez okres najbliższych 12 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach przez Firmę Produkcyjno Usługowo Handlową "WATRA" Buchwald & Płóciniczak Sp. Jawna, ul. Dekana 6 e, 64-100 Leszno - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO ( m.in. dane dotyczące zdrowia).

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru

.......................................................
Podpis kandydata do pracy

Sposób składania dokumentów:

1) dokumenty należy składać elektroniczną na adres email: kadry@watra-leszno.com.pl, osobiście lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "WATRA" Buchwald & Płóciniczak Sp. Jawna, ul. Dekana 6 e, 64-100 Leszno
2) CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
3) osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
4) osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "WATRA" Buchwald & Płóciniczak Sp. Jawna z siedzibą 64-100 Leszno, ul. Kościelna 14.
Mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych firmy pod adresem e-mail: iod@watra-leszno.com.pl.
Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Firma Produkcyjno Usługowo Handlowa "WATRA" Buchwald & Płóciniczak Sp. Jawna będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.);
2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4) prawo do usunięcia danych osobowych;
5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO

Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne. /